Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-06-10 8:30 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB i partnerskap med Athanase som förvärvar majoriteten av aktierna i Catella Fondförvaltning AB

Catella AB (publ) (”Catella”) ingår ett strategiskt partnerskap med Athanase Industrial Partner (”Athanase”) där man genom Catella Fondförvaltning AB avser att utveckla och förbättra kunderbjudandet. Athanase förvärvar samtidigt 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB (”CFF”) för en kontant köpeskilling om 126-154 mkr beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande.

Köpeskillingen uppgår till ett belopp i nivå med koncernmässigt värde för CFF och resultateffekten förväntas preliminärt uppgå till mellan -13 och +15 mkr beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande. I och med transaktionen har en förnyad bedömning gjorts av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar vilket föranleder en nedskrivning uppgående till cirka 70 mkr. Den samlade resultateffekten efter skatt av ovan för Catella-koncernen förväntas därmed uppgå till mellan -55 mkr och -83 mkr under andra halvåret 2020.

Genom det strategiska partnerskapet med Athanase skapas ökade förutsättningar för att utveckla och förbättra kunderbjudandet. Syftet är att säkerställa en god förvaltning av befintliga produkter samtidigt som ambitionerna runt nya produktlanseringar ökar markant. Genom att addera flera alternativa strategier kompletteras produktportföljen för befintliga kunder samtidigt som förutsättningarna för att bredda kundbasen mot större institutionella kunder ökar.

Jag är nöjd att vi har hittat en strategisk partner som kan säkerställa CFF:s fortsatta utveckling samtidigt som vårt kvarvarande ägande möjliggör fortsatt distribution av nya produkter. Genom Catellas kompetens inom fastighetssegmentet och Athanases erfarenhet av att utveckla verksamheter finns förutsättningar att generera ytterligare värde för kunderna genom nya innovativa produkter inom flera olika områden. Vi har bland annat för avsikt att erbjuda fastighetsprodukter både till privata och institutionella investerare.” säger Johan Claesson, tf VD Catella.

”Med kunden i fokus kommer vi att skapa såväl nya produkter som att förenkla sättet att göra affärer med oss. Vi har redan idag en lista över nya produkter som vi avser att börja lansera under andra halvåret. Tillsammans med Catella kommer vi att använda Athanases industriella kunnande för att systematiskt förenkla, förstärka och förbättra processerna i bolaget. Allt i syfte att höja kundupplevelsen och skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik förvaltning. Catella och Athanase har bred erfarenhet av att driva kommersiell verksamhet mot olika typer av kunder. Med våra kombinerade kompetenser kommer vi att garantera kontinuitet och pålitlighet.” säger Stefan Charette, Athanase Industrial Partner.

CFF är ett helägt dotterbolag till Catella som bedriver aktiv och alternativ kapitalförvaltning riktad till privata och institutionella investerare. CFF har bedrivit fondförvaltning sedan 1998 och har idag en stark plattform inom aktier, krediter och hedgefonder med en bred distribution via 20 kontrakterade samarbetspartners framförallt på den svenska retailmarknaden. CFF är reglerat av Finansinspektionen och dess motsvarighet i Luxemburg (CSSF). och har tillstånd för förvaltning av värdepappersfonder samt Alternativa Investeringsfonder (AIF).

CFF har 13 aktiva fonder och 26 anställda inom affärsområdet Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Förvaltat kapital uppgick vid utgången av första kvartalet 2020 till 20,2 mdkr. Köpeskillingen uppgår till 126-154 mkr för 70 procent av aktierna, beroende CFF:s utveckling fram till affärens genomförande. Catella har under januari 2022 rätt att sälja och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 mkr.

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg vilka förväntas erhållas under det andra halvåret 2020. SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Catella i samband med transaktionen. Informed Portfolio Management (IPM), som i dag är det andra bolaget som ingår i Catellas affärsområde Equity, Hedge and Fixed Income Funds, omfattas inte av transaktionen utan kommer även fortsättningsvis att drivas som ett självständigt bolag inom Catella.

Om Athanase Industrial Partner
Athanase Industrial Partner är ett investmentbolag vars investeringsstrategi bygger på att skapa långsiktiga och hållbara värden i sina portföljbolag. Athanases förvaltade kapital kommer från större svenska institutioner såsom AP-fonder, pensionsfonder, försäkringsbolag och universitet. En bärande del av investeringsstrategin är att fokusera på operativa förbättringar, optimal kapitalallokering och en effektiv företagsstruktur. Det unika i Athanases affärsmodell baseras på att alla i teamet har egna operativa erfarenheter, djupa kunskaper om att driva bolag samt att de har arbetat tillsammans som investerare sedan 2006 i AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB.


Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:            

Johan Claesson                                                                    Stefan Charette
Tf VD och Koncernchef, Catella                                           Athanase Industrial Partner
070-547 16 36                                                                      073-994 79 79

Jonas Burvall
Kommunikationschef, Catella
0766-27 97 55
Jonas.burvall@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.