Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-08-20 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella Delårsrapport Januari – Juni 2021

Catellas kärnverksamhet utvecklas väl och fortsätter att göra viktiga framsteg inom strategiska områden. Som ett resultat ökade totala intäkter med 17 procent och rörelseresultatet med 55 procent jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för verksamheter under avveckling och avyttring. 

Catellas kärnverksamhet utvecklas väl och vi fortsätter att göra framsteg inom viktiga strategiska områden. Vi ökade det förvaltade kapitalet, genomförde ett antal stora egna investeringar och var en mycket aktiv partner på en stark fastighetstransaktionsmarknad. Som ett resultat ökade totala intäkter, justerat för verksamheter under avyttring eller avveckling, med 17 procent till 478 mkr. Även justerat rörelseresultat (EBIT) förbättrades kraftigt till 113 mkr och ökade med 55 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

De starkaste drivkrafterna bakom förbättringen är den fortsatta ökningen av förvaltat kapital inom affärsområdet Property Investment Management (PIM) och ett mycket starkt kvartal för Corporate Finance där Catella varit rådgivare inom ett flertal större transaktioner.

Även Catellas egna investeringar inom Principal Investments fortsätter att utvecklas väl och vi har under kvartalet meddelat fem nya projekt i Sverige, Tyskland och Spanien. Inga avyttringar av fastigheter skedde under kvartalet och därmed redovisade affärsområdet inga intäkter.

Som tidigare kommunicerats fortskrider avvecklingen av IPM enligt plan vilket belastade kvartalets rörelseresultat med 103 mkr, varav nedskrivning av goodwill med 39 mkr. Under juni lämnades även ansökan om återlämning av Catella Banklicens till CSSF och ett beslut förväntas under andra halvåret. Sammantaget blev rörelseresultatet för hela gruppen, inkluderat verksamheter under avyttring eller avveckling, cirka -31 mkr.

Fortsatt tillväxt inom Property Investment Management

Förvaltat kapital (AuM) ökade till 112 mdkr vilket motsvarar en ökning med närmare 15 mdkr jämfört med föregående år justerat för avyttringen av CAM France. Ökningen var främst driven av inflöden till fonder med bostadsinriktning och nya mandat i den brittiska förvaltningsverksamheten.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 84 mkr vilket är en ökning med över 10 procent och var drivet av en fortsatt ökning av fasta förvaltningsavgifter (+7%) och en större andel av prestationsbaserade avgifter. Under kvartalet påbörjades utvecklingen av tre nya fonder, bl.a. Elithis Towers residential fund med fokus på att bygga energipositiva  bostadshus i Europa och redan nu noterar vi ett intresse från investerare.

Under det första halvåret 2021 har PIM ökat AuM med 11 mdkr (justerat för försäljningen av vår franska Asset Management-verksamhet) och sedan 2015 uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt på 23% sedan 2015.

Ökat fokus på egna investeringar

Efterfrågan på hyresfastigheter och logistikfastigheter är fortsatt stark och inom affärsområdet Principal Investments kunde vi under och efter kvartalet meddela nya projekt, bland annat ett i centrala Düsseldorf där Catella kommer att utveckla ett landmärke med hållbarhet, energieffektivitet och modern stadskvalitet i fokus. Efter kvartalets utgång meddelade vi även ett fjärde projekt genom vårt delägda bolag Infrahubs. I Ljungby kommer en logistikfastighet om cirka 25 000 kvadratmeter att färdigställas, fullt uthyrd till PostNord TPL AB med ett hyresavtal som löper på 10 år. I likhet med tidigare anläggningar kommer uppförandet av byggnaderna präglas av hållbara byggmetoder och materialval samt energieffektivitet.

Den totala portföljen i Principal Investments uppgick vid kvartalets utgång till nästan 2,7 mdkr i totala investeringar, varav 688 mkr var Catellas eget kapital och aktieägarlån. Detta motsvarar en ökning med 1,2 mdkr respektive 0,4 mdkr jämfört med föregående kvartal.

En attraktiv partner på transaktionsmarknaden

Det andra kvartalet var som vanligt ett transaktionsintensivt kvartal och Catella Corporate Finance levererade ett av det starkaste kvartalen i verksamhetens historia. Intäkterna ökade med närmare 80 procent till 188 mkr och rörelseresultatet förbättrades till 43 mkr (-3).

Catella Corporate Finance var rådgivare i flertalet stora transaktioner på samtliga större marknader. Den högsta aktiviteten noterades i Sverige och Frankrike där bredden av Catellas erbjudande reflekterades som transaktionsrådgivare inom både kommersiella fastigheter och bostadssegmentet, som skuldrådgivare och även i noteringsprocesser. Det är mycket tillfredsställande att se allt hårt arbete bära frukt efter ett tufft transaktionsår under COVID-19, speciellt inom stora transaktioner som vid försäljningen av Biblioteksparken A/S i Danmark och Studentbostäder i Linköping AB.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla ett motsvarande helhetserbjudande på samtliga större marknader i Europa.

Framåtblick

Catellas renodlade fokus gör oss till en attraktiv partner både inom rådgivning och fastighetsinvesteringar genom fonder och fastighetsförvaltning. Vi ser för närvarande på möjligheterna att lansera ytterligare fonder och partnerbolag för att möta den efterfrågan vi ser på marknaden, både inom specifika nischer och i nya marknader. Intresset för Catellas fonder fortsätter att vara starkt och utöver tillväxten i förvaltat kapital uppgick framtida investeringsåtagande till nästan 10 mdkr vilket möjliggör en handlingskraft framåt.

Därutöver kommer vi fortsätta att göra egna investeringar i segment och länder som uppfyller våra interna krav på avkastning. Vi ser vi en fortsatt stark efterfrågan främst inom logistikfastigheter där Catella har ett attraktivt och hållbart erbjudande mot slutkunder via våra partnerbolag i Sverige och på kontinenten.

Vår Corporate Finance verksamhet ska fortsätta utveckla det helhetserbjudande som är framgångsrikt i Sverige och Frankrike över hela Europa och bredden kommer leda till att Catella blir en än mer attraktiv transaktionspartner mot externa partners och även internt inom bolaget, vilket bidrar till ytterligare synergier.

Vid kvartalets utgång hade vi en fortsatt stark finansiell ställning med 1 790 mkr i likvida medel och en soliditet på 37 procent som möjliggör en fortsatt lönsam tillväxt.För att uppfylla våra redan höga ambitioner inom hållbarhet och att vara en tydlig och attraktiv kapitalpartner har vi utsett en ansvarig för hållbarhet (ESG). Inflödet av institutionellt kapital till ESG-sektorn fortsätter öka och att leverera ESG-produkter för våra investerare och partners är ett stort fokus för hela Catella.

Jag är personligen mycket nöjd med den nya ledningsgruppen som redan har skapat ett nytt driv inom hela Catella. Med vår nya koncernledning och våra fantastiska ledare runt om i Europa på plats ser jag alla möjligheter att framgångsrikt fortsätta leverera på vår strategi

Christoffer Abramson, vd och koncernchef

Stockholm, 2021-08-20


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Brodin, CFO, tel. +46 (0)8 463 33 10

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 2021-08-20 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas vd och koncernchef Christoffer Abramson och Catellas CFO Mattias Brodin. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 583 53

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-20 kl. 07.00 CET