Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-08-19 7:00 CET | Pressmeddelande, Regulatorisk

Stark tillväxt och lönsamhet i en turbulent omvärld

Catella fortsätter att utvecklas starkt i både tillväxt och lönsamhet genom att leverera på vår renodlade strategi med tre fokuserade affärsområden. Under andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 mdkr till 135 mdkr och rörelseresultatet uppgick till 328 mkr (9), vilket är ett av de bästa resultaten för Catella någonsin.

Catella fortsätter att utvecklas starkt och leverera på vår renodlade strategi med tre fokuserade affärsområden.
Investment Management visar det bästa kvartalet någonsin drivet av både tillväxt i förvaltat kapital och resultatbaserade avgifter. Principal Investments genomförde två försäljningar ur fastighetsutvecklingsportföljen som väl översteg affärsområdets avkastningsmål på 20 procents IRR. I Corporate Finance märks en något svalare transaktionsmarknad med transaktioner som drar ut på tiden drivet av skillnader i prisförväntningar mellan säljare och köpare.
Förvaltat kapital har ökat med 23 mdkr under de senaste 12 månaderna och 10 mdkr sedan förra kvartalet, vilket visar på ett fortsatt starkt intresse från investerare för vårt erbjudande. På gruppnivå uppgick rörelseresultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare till 328 mkr, vilket är ett av de bästa resultaten för Catella någonsin.
 
Vår omvärld fortsätter att präglas av Rysslands invasion av Ukraina och en generell makroekonomisk osäkerhet. Utöver en ökad inflation och stigande finansieringskostnader, ökar även energikostnader. För Catella medför det ett accelererat arbete för energiomställning i både egna investeringar, vårt fond- och mandaterbjudande samt transaktionsrådgivning. Som alltid för dessa typer av utmaningar med sig nya möjligheter och Catella ser den accelerande utvecklingen som något positivt i fastighetsvärlden. Vi har nyligen beslutat om en långsiktig ESG strategi på gruppnivå, denna harmoniserar vår långsiktiga ambition och mål över dotterbolag och affärsområden.
 
Vi har en fortsatt stark finansiell position och en likviditet som stärkts ytterligare genom Principal Investments försäljningar av utvecklingsprojekt. Utan större refinansieringsbehov och med en stark kassa ger det oss möjligheter till både långsiktiga och opportunistiska investeringar för att driva fortsatt lönsam tillväxt.
 
Ny milstolpe inom Investment Management som passerar 130 mdkr i förvaltat kapital
Under det andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 mdkr till 135 mdkr. En ny milstolpe i affärsområdets historia. Det är fortsatt starka inflöden till fonder med inriktning mot hyresbostäder samt Catellas första mörkgröna, artikel 9-klassade, fond CER III.
Även förvaltningsmandat bidrar till tillväxten och vårt förvärv av Catella WPP (Polen) ökade kapital under förvaltning med närmare 1,5 mdkr. I en osäkrare makromiljö med lägre fastighetsinvesteringar, möter vår kompetens och väl genomförda projekt att ställa om och repositionera fastigheter marknadens efterfrågan.
Vi fortsätter vår översyn av befintligt fastighetsbestånd inom våra fonder, för att ytterligare möta våra och våra investerares hållbarhetsambitioner. Under 2022 förväntar vi oss vissa försäljningar av äldre fastigheter i portföljen för att möjliggöra en omställning av övriga investeringar och nya investeringar med en bättre hållbarhetsprofil.
Jämfört med föregående år förbättrades Investment Managements rörelseresultat med över 40 %, drivet av en underliggande stark tillväxt i förvaltat kapital samt resultatbaserade avgifter. Vi ser fortsatt intresse från investerare och förpliktat kapital för framtida fondinvesteringar översteg 10 miljarder vid kvartalets utgång.
 
Ytterligare två lyckade försäljningar i fastighetsportföljen som reducerar Catellas riskexponering i utvecklingsprojekt
Under det andra kvartalet slutfördes två ytterligare försäljningar av uttvecklingsprojekt inom delägda Infrahubs. Intresset för logistikfastigheterna var stort och resulterade i en vinst på cirka 100 mkr, motsvarande en IRR på 58 procent. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för de moderna och hållbara logistikfastigheter vi utvecklar. Osäkerheterna avseende konstruktionskostnader och finansiering har ökat för utvecklingsprojekt. Framöver kommer därför ett ökat fokus för affärsområdet ligga på saminvesteringar tillsammans med partners för att öppna upp nya intäktsströmmar inom Investment Management och Corporate Finance. Därutöver förväntar vi oss bra möjligheter givet marknadsläget för opportunistiska investeringar.
 
Efter kvartalets utgång uppgår Principal Investments investeringar i sex länder till ca 1 mdkr i 11 projekt, fyra av dessa förväntas avyttras under 2022. Samtliga projekt i utvecklingsstadie har finansiering och utvecklingskostnader som ligger i linje med våra avkastningskrav.
 
Ett avvaktande kvartal på transaktionsmarknaden
Catella Corporate Finance har fortsatt en stark marknadsposition på samtliga fem kvarvarande marknader. Dock finns idag en diskrepans mellan säljarens och köparens prisförväntningar, vilket har saktat ner och fördröjt transaktioner under kvartalet. Innan detta gap sluts förväntar vi oss en fortsatt avvaktande transaktionsmarknad.
Det andra kvartalet resulterade i ett rörelseresultat för Corporate Finance uppgående till 26 mkr, en minskning med 17 mkr.
 
I Sverige var Corporate Finance transaktionsrådgivare vid försäljningen av logistikfastigheterna i Örebro och Ljungby. På gruppnivå arbetar vi vidare på att möjliggöra de synergier som finns mellan våra tre fastighetsfokuserade affärområden och har sett många bra exempel på dessa under de senaste året, däribland detta.
 
Vi ser en fortsatt stabil pipeline av transaktioner under kommande kvartal men däremot i en något långsammare takt. Stramare kreditmarknader och kommande omfinansieringsbehov gynnar dock vårt nyetablerade segment inom skuldrådgivning, Debt Advisory.
 
Framåtblick
Vi lever i en fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäker värld, vilket i hög grad påverkar de beslut vi tar för framtiden. I nuläget är vi något mer avvaktande med egna investeringar i utvecklingsprojekt. Vi har en stark balansräkning som vi kommer fortsätta stärka. I en turbulent marknad vill vi kunna agera på opportunistiska investeringsmöjligheter och kunna investera långsiktigt i vår affär för framtida intäktsströmmar inom alla våra affärsområden.
 
Vi fortsätter även att utveckla vårt erbjudande inom hållbara investeringar och mandat för energiomställning av fastigheter, en marknad där vi byggt en stark position och som vi kommer fortsätta ta marknadsandelar på.
Tittar man på vår utveckling så går Catella mot ett av de bästa åren i bolagets historia. Detta underbyggt av en renodlad strategi som fokuserar på att växa förvaltat kapital i våra fastighetsfonder och ett attraktivt helhetserbjudande riktat till fastighetssektorn.
 
Tack för ert förtroende – vi fortsätter det spännande arbetet med att skapa kund-, samhälls- och aktieägarvärde 2022 och framåt.
 
Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2022-08-19
 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se https://financialhearings.com/event/44397.