Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-05-05 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ett lugnt kvartal med fortsatta investeringar för framtiden

En avvaktande transaktionsmarknad påverkade alla Catellas affärsområden under kvartalet. Vi fortsatte arbetet med nästa generation av fonder, investeringar och mandat som ska stödja tillväxt av förvaltat kapital och avkastning framåt. Med en stark finansiell position står vi väl rustade att fortsätta utvecklingen av bolaget genom att investera i digitalisering och kapitalresning, att utforska M&A-möjligheter, att genomföra opportunistiska investe-ringar tillsammans med partners och lansera nya hållbarhetsprofilerade produkter i ett nytt marknadsklimat.

Transaktionsmarknaden var fortsatt avvaktande under inledningen av året vilket påverkade alla tre av Catellas affärsområden. Transaktionsvolymerna minskade med 67% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är den största minskningen sedan finanskrisen i slutet av 00-talet. Innan säljares och köpares förväntningar möts är det de marknadsförutsättningar som vi får förhålla oss till, och vi fokuserar fortsatt på långsiktig värdeökning.
Med ett rekordstarkt 2022 i ryggen och en stark finansiell position, står vi väl rustade att fortsätta utvecklingen av bolaget genom att investera i digitalisering och kapitalresning, att utforska M&A-möjligheter, och att genomföra opportunistiska direktinvesteringar och lansera nya produkter.
 
För att stärka vår kapitalanskaffningförmåga välkomnade vi Gianluca Romano under april. Med Gianluca på plats kan vi dra ytterligare nytta av vår unika lokala expertis, långa erfarenhet och europeiska investeringsstrategi för att driva fortsatt tillväxt. Gianluca har en gedigen bakgrund som rådgivare till både institutionella investerare och förvaltare och kommer att vässa Catellas strategi och arbeta med globala institutionella investerare.
 
Stabilt förvaltat kapital i en inaktiv investeringsmarknad
Vid kvartalets slut uppgick förvaltat kapital till 141 mdkr vilket är en ökning med 12% jämfört med samma kvartal föregående år, men oförändrat sedan årsskiftet. Under kvartalet avyttrades våra andelar i Catella Hospitality Europe vilket ledde till ett utflöde av förvaltat kapital med 2 mdkr. Beslutet att sälja plattformen till partners baserades på en lägre lönsamhet än vår egen målsättning. Transaktionen genererade en vinst om 5 mkr och bidrar till starkare underliggande rörelsemarginal framöver.
 
Den avvaktande transaktionsmarknaden medförde även lägre variabla intäkter i affärsområdet, men med de senaste årens tillväxt är den underliggande intäktsbasen från fasta förvaltningsavgifter mycket god. Rörelseresultat på över 30 mkr visar på styrkan i vår underliggande affärsmodell med god lönsamhet trots en svalare transaktionsmarknad. Trots ett begränsat inflöde av nytt kapital så ser vi på 2023 med viss tillförsikt. Detta då vi fortsatt har en stor pipeline att färdigställa och förpliktat kapital för framtida investeringar uppgående till cirka 10 mdkr vid kvartalets utgång.
 
Förstärkt fokus på likviditet och färdigställande av befintliga investeringar
Under kvartalet tecknades ett avtal om försäljning av en logistikfastighet i Vaggeryd. Försäljningen kommer generera en ensiffrig vinst i mkr som redovisas under det andra kvartalet och innebär en ytterligare materiell förstärkning av vår likviditet
I dagens marknad med ovisshet, låg aktivitet, och omprissättningar bedömer vi att avyttringar av färdigställda projekt kommer att vara begränsade under 2023. Vår finansiella position ger oss dock möjligheten att avvakta med avyttringar av färdigställda och kassaflödespositiva fastigheter. Samtidigt är vi flexibla och redo att frigöra likviditet för andra investeringsmöjligheter som vi idag aktivt jobbar med.
 
Sedan årsskiftet har vi inte investerat i några nya projekt utan fortsätter att utveckla våra befintliga, men i ett lugnare tempo.
Vid kvartalets utgång uppgick Principal Investments investeringar i sex länder till ca 1,2 mdkr i 10 projekt.
 
Ett svagt kvartal på rådgivningsmarknaden
Det första kvartalet har historiskt sätt varit säsongsmässigt svagt. Detta kvartal uppvisade en exceptionell svaghet där transaktionsvolymerna minskade med 67% i Europa och hela 75% i Sverige. Marknadens utveckling ledde också till en kraftig minskning av Corporate Finance intäkter, 66 mkr (88). Jämfört med samma kvartal föregående år. Dock minskade förlusten något, efter besluten att fokusera våra verksamheter till fem länder under första kvartalet 2022.
 
Väl positionerade för långsiktigt värdeskapande
Även om kvartalets resultat präglats av en avvaktande transaktionsmarknad så har vi ytterligare stärkt vår likviditet på gruppnivå och har ett fortsatt stort utrymme att öka våra fonders investeringar. I en fortsatt turbulent marknad gynnas vi av en stark finansiell position och vår djupa lokala förvaltningskompetens, som nu är än mer avgörande. Denna gör att vi kan bygga vidare på potentialen i vår pan-Europeiska plattform samt möjligheterna att skala vårt erbjudande, bredda våra kundrelationer och bygga långsiktiga värden.

Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2023-05-05

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se https://financialhearings.com/event/46281