Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-08-18 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Fortsatta framsteg med värdeskapande aktiviteter i en avvaktande transaktionsmarknad

Det första halvårets lugna transaktionsmarknad har gett oss mer tid och fokus på långsiktigt värdeskapande i organisationen. Ett steg i detta var avtalet att förvärva en majoritet i det franska förvaltningsbolaget Aquila. Vi har även fortsatt arbetet med att skapa nästa generations investeringsprodukter i framtidens fastigheter med fokus på hållbarhet och hög grad av digitalisering. Trots en utmanande ekonomisk miljö har vi levererat en stabil utveckling av förvaltat kapital.

Under det andra kvartalet uppgick transaktionsvolymerna i Europa till 24 mdr euro. Detta är den lägsta nivån sedan den globala finan-skrisen 2008/09 och en minskning med över 60 procent jämfört med samma period föregående år. Vårt beslut att renodla verk-samheten och vårt starka fokus på att bibehålla och stärka vår finansiella position gynnar oss i nuvarande marknadsklimat. Det möjliggör investeringar för att bygga företaget för framtiden i en avvaktande miljö, både genom fastighets- och bolagsinvesteringar, samt långsiktigt värdeskapande genom operationella förbättringar och digital utveckling.
 
Under kvartalet meddelade vi att vi ingått ett avtal om att förvärva 60 procent av Aquila. Det franska bolaget består av Aquila Asset Management och fastighetsfondförvaltaren Axipit Real Estate Partners, med totalt drygt 16 mdkr i förvaltade tillgångar. Förvärvet kompletterar Catellas befintliga Corporate Finance-verksamhet i Frankrike och adderar en viktig pusselbit till våra fortsatta tillväxtambitioner i Europa. Med Aquila som en del av Catella ges vi nu möjligheten att internt förvalta våra fonders franska fastighetsbestånd och ta en relevant förvaltningsposition i ett intressant marknadsläge. Vidare så tillför fondplattformen Axipit investeringar från privatpersoner, en marknad som visar på fortsatt tillväxt även i nuvarande marknad. Förvärvet väntas slutföras under september.
 
Efter kvartalets utgång tilldelades Catella APAM (UK) ett 12-månaders rådgivningsmandat från Transport for London (TfL). Det är ytterligare ett prestigeuppdrag för vår brittiska plattform. Inledningsvis innebär kontraktet att vi hjälper TfLs helägda kommersiella fastighetsbolag att förstå och realisera tillgångarnas potential men kan på längre sikt öppna möjligheter för att öka förvaltat kapital.
 
I slutet av juli avyttrade vi vårt 50 procentiga innehav i Infrahubs och tillhörande projektbolag för en köpeskilling av totalt investerat kapital i utbyte och därutöver 12 miljoner kronor för värdet av plattformen och tillgångarna. Genom vårt partnerskap med Infrahubs har vi framgångsrikt bidragit till den svenska marknadens behov av hållbara logistiklösningar och vi önskar Infrahubs lycka till när de nu fortsätter sin tillväxtresa. Transaktionen reducerar vår exponering i utvecklingsprojekt och kommer frigöra ytterligare kapital för andra tillväxtinvesteringar.
 
Tillväxt av förvaltat kapital
Vid kvartalets utgång uppgick förvaltat kapital inom Investment Management till 149 mdkr, en ökning med nio mdkr sedan årsskiftet. Det är främst färdigställande av utvecklingsprojekt som bidragit till den positiva förändringen, samt valutaeffekter.
Under kvartalet erhölls en större resultatbaserad intäkt i fonden Catella European Residential, men därutöver var variabla intäkter lägre som en direkt effekt av lägre transaktionsvolymer. De senaste årens tillväxt har dock ökat den underliggande intäktsbasen från fasta förvaltningsavgifter, vilka ökade med 14 procent mot föregående år. Förpliktat kapital för framtida investeringar är fortsatt omfattande och kommer till stor del nyttjas för fondernas utvecklingsprojekt. Stabila fasta intäkter, omfattande förpliktat kapital, och fortsatt starka relationer med vår investerarbas gör att Investment Management står stadigt i en turbulent marknad.
 
Fokus på att stärka likviditet och nya investeringar
Försäljningen av logistikfastigheten i Vaggeryd slutfördes under kvartalet och generade 4,5 mkr i vinst till moderbolagets aktieägare. Därutöver stärkte transaktionen vår likviditet med 306 mkr. 
Vår fortsatta bedömning är att avyttringar av färdigställda projekt kommer att vara begränsade under 2023. Detta då aktiviteten på transaktionsmarknaden är låg och osäkerheten upplevs som hög. Däremot utvärderar vi aktivt och löpande möjligheter till nya investeringar som möter våra avkastningskrav, framför allt i medinvesteringar i syfte att skapa ytterligare förvaltningsmandat
Vid kvartalets utgång uppgick Principal Investments investeringar i sex länder till ca 1,5 mdkr i 10 projekt.
 
Fortsatt stilje på rådgivningsmarknaden
Som tidigare nämnts är transaktionsmarknaden fortsatt avvaktande. Detta påverkar alla våra affärsområden, men främst Corporate Finance. Intäkterna minskade med 38 procent mot föregående år, vilket resulterade i ett negativt rörelseresultat om -22 mkr (26 mkr). Vi ser dock viss ljusning under det andra halvåret, med ett troligt uppdämt behov som dock är svårt att förutspå exakt när och hur det kommer att realiseras.
 
Kontinuerligt fokus på värdeskapande investeringar och produktutveckling
Vår bredd tillsammans med vår lokala förvaltningskompetens och en stark finansiell ställning ger oss stora möjligheter. Lägre värdering på potentiella förvärvsobjekt ger oss möjligheten att expandera vår pan-Europeiska plattform och skapa synergier. Ett fortsatt utrymme att öka våra fonders investeringar ger oss möjligheten att växa förvaltat kapital. En historik av att navigera i turbulenta marknader ger oss möjligheterna att skapa nästa generations investeringsmöjligheter för våra kunder. En relativt lugn transaktionsmarknad ger oss även mer tid och fokus på långsiktigt värdeskapande i organisationen. Vi har påbörjat en resa som jag ser fram emot att fortsätta.

Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2023-08-18

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se https://financialhearings.com/event/46282