Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-05-10 12:30 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 10 maj 2023. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Claesson, Tobias Alsborger Johan Damne och Anneli Jansson. Samir Kamal och Sofia Watt valdes till nya styrelseledamöter. Johan Claesson omvaldes till styrelseordförande.  
 
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. 
 
Årsstämman beslutade vidare att genomföra utdelning om 1,20 kronor per aktie, motsvarande totalt 106 018 286,40 kronor, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 12 maj 2023. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2023. 
 
Årsstämman beslutade även: 

  • att fastställa arvoden till styrelseledamöterna med 615 000 kronor till styrelsens ordförande och 380 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt, för utskottsarbete, 140 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 108 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 43 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 33 000 kronor till den andra ledamoten. 
  • att välja KPMG AB till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johanna Hagström kommer att utses till huvudansvarig revisor. 
  • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår. 
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier enligt de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag. 
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag.