Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-02-10 7:00 CET | Pressmeddelande, Regulatorisk

Stark avslutning på framgångsrikt år

Catella avslutade ett framgångsrikt år med ett starkt kvartal, helårets rörelseresultat mer än tredubblades till 618 mkr samtidigt som förvaltat kapital ökade med 15 procent till 141 mdkr jämfört med föregående år. Med en fortsatt stark finansiell position ser vi fram emot att investera i långsiktigt värdeskapande och skapa kund-, aktieägar- och samhällsvärde under 2023 och framåt.

Sedan beslutet 2021 att fokusera vår verksamhet på fastigheter har vi fortsatt att leverera på uppsatta mål och flyttat fram vår position i prioriterade marknader. Det renodlade Catella som vi fortsätter att bygga summerar nu sitt bästa år någonsin. Resultatet har byggts av en dedikerad strategi och arbete med att stärka våra tre fastighetsfokuserade verksamhetsområden i 13 europeiska länder. Vår framgång bygger även på vår tro att kvalificerad rådgivning, förvaltning och egna investeringar utgår från att värden skapas över tid och därför kräver långsiktighet utifrån ett samhälls-, miljö och investerarperspektiv.
 
2022 präglades av att stärka våra positioner och erbjudande på befintliga marknader, att gå in i nya, och att avsluta verksamheter med begränsade synergier och låg lönsamhet. Detta innebar att vi förvärvade majoriteten i WPP i Polen (nu Catella Poland), som öppnar möjligheter för tillväxt och investeringar på ytterligare en stor europeisk marknad med hög potential. Genom vårt brittiska bolag Catella APAM tog vi även klivet in på Irland och erbjuder våra tjänster även där. I Corporate Finance fokuserade vi verksamheten till fem länder från tidigare åtta och kan nu helhjärtat stärka Corporate Finance på kvarvarande marknader.
Utöver strukturella förändringar tog vi även kliv framåt på hållbarhetsområdet. Bland annat lanserade vi vår andra artikel 9 fond under Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vilket innebär att fondens investeringar är sådana som har en direkt positiv inverkan på miljö och samhälle samtidigt som den inte skadar något annat hållbarhetsmål. Fondens långsiktiga ambition är att utveckla 100 energipositiva bostadshus runtom Europa. Därutöver beslutades vår långsiktiga ESG strategi och mål på gruppnivå, ett mycket viktigt steg framåt för oss.
 
Tillväxt av förvaltat kapital med 15 procent under året
Under året ökade förvaltat kapital med 18 mdkr till 141 mdkr inom Investment Management. Jämfört med föregående kvartal minskade förvaltat kapital något men det förklaras av den strategiska försäljningen av 34 hyresfastigheter i Tyskland och Nederländerna. Bakgrunden till försäljningen var en ökad effektivisering av fastighetsbeståndet i fonderna och för att frigöra likviditet för nya investeringar med en bättre hållbarhetsprofil.
 
I en dämpad transaktionsmarknad med lägre investeringsvilja och lågt kapitalinflöde det senaste kvartalet noterar vi dock att intresset för hållbarhetsprofilerade produkter är fortsatt starkt. Vi kommer fortsatt att arbeta med att investera vårt omfattande tillgängliga fondkapital i framåtblickande tillgångar. Därutöver kan vi glädjas åt ett balanserat erbjudande med kompetens att hantera underpresterande fastighetstillgångar i förvaltningsmandat, och vi tror starkt på att våra Asset Management-bolag kommer att växa framöver då både förädlings- och omställningsmandat kommer vara kritiska 2023 och framåt.
 
Ett starkt år för egna investeringar
Principal Investments genomförde tre försäljningar av utvecklingsprojekt under året som sammanlagt bidrog till ett rörelseresultat på över 180 mkr. I nuvarande marknad har vi inte genomfört några försäljningar under fjärde kvartalet utan lutar oss mot en stark finansiell position och väntar ut den rådande marknadsosäkerheten.
 
Vi fortsätter även att utveckla våra projekt enligt plan men i ett något lugnare tempo och fokuserar på att identifiera opportunistiska möjligheter för att skapa långsiktiga värden. Den europeiska fastighetsmarknaden ser onekligen spännade ut 2023 och vi ser många möjligheter givet vår starka likviditet.
 
Vid kvartalets utgång uppgick Principal Investments investeringar i sex länder till ca 1,2 mdkr i 9 projekt.
 
Positivt resultat trots en fortsatt avvaktande transaktionsmarknad
Under inledningen av året fattades beslutet att avveckla Corporate Finance verksamheter i Tyskland och Baltikum för att helhjärtat allokera tid och resurser på att utveckla och stärka verksamheten i kvarvarande fem länder. Fokuseringen av verksamheten ligger bakom årets positiva rörelseresultat uppgående till 22 mkr trots en mycket avvaktande transaktionsmarknad i andra halvan av 2022.
 
Prioriteringar framåt
För att ta nästa steg i vår lönsamma tillväxtresa finns det främst fyra prioriterade områden som vi kommer att fokusera på under de kommande åren.

 • Öka utbudet av produkter med tydlig koppling till hållbarhet.
  I nuläget erbjuder Catella två så kallade mörkgröna artikel 9 fonder, dvs fonder vars investeringar har en direkt positiv inverkan på miljö och samhällle utan att skada några andra hålllbarhetsmål. Därutöver har vi även andra fonder och mandat med inriktning på omställning och ompositionering av fastigheter.
  Framöver ska vi utveckla detta erbjudande ytterligare. Vi gör detta dels för att det är rätt sak att göra för oss som bolag och för att vi har kompetensen och marknadspositionen att möta den stora efterfrågan vi ser hos investerare.
 • Bredda och anpassa produkterbjudande för olika stadier av konjunkturcykler.
  Catella har redan idag ett brett erbjudande som passar investerare i olika ekonomiska klimat. Framåt ska vi öka takten i att bredda detta ytterligare. I närtid handlar det om att lansera strategier, mandat och tjänster för den osäkra perioden vi befinner oss i. Detta kan exempelvis vara mandat för ompositionering av underpresterande tillgångar eller öka kapitalanskaffningsrådgivningen. Parallellt med detta förbereder vi vår nästa generation av fonder, investeringar och mandat baserade på detaljerad analys och vår framtidssyn, redo att lanseras 2023 och senare. 
 • Stärka synergier och utveckla pan-europeiska investeringsstrategier.
  Catella har idag en stark position med en bred närvaro på den europeiska marknaden kompletterat med en stark lokal förankring och kunskap. Vi ska bygga vidare på den unika position vi har och utifrån vår organisation erbjuda pan-europeiska investeringsstrategier och mandat inom områden där vi bedömmer att vi kan erbjuda investerare bra riskjusterad avkastning. 
 • Dra nytta av vår finansiella position för att öppna nya affärer och expandera i marknader där vi vill utvecklas.
  Vi står väl rustade att genomföra investeringar i både bolag och tillgångar som vi bedömer passar in i Catella och adderar till vår tillväxt och lönsamhet. En osäker och stundtals turbulent marknad ökar dessutom möjligheterna för opportunistiska investeringar, vilket vår likviditet möjliggör. Vi kommer fortsätta att selektivt analysera förvärvsmöjligheter inom affärsområden och marknader där vi vill utveckla vår verksamhet.

Med en fortsatt stark finansiell position både i Catella och i våra fonder ser vi fram emot att investera i långsiktigt värdeskapande och skapa kund-, aktieägar- och samhällsvärde under 2023 och framåt.

Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2023-02-10

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se https://financialhearings.com/event/46280