Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-05-22 12:10 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 22 maj 2024. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tobias Alsborger, Johan Damne, Anneli Jansson, Samir Kamal och Sofia Watt samt nyval av Pernilla Claesson till styrelseledamot. Sofia Watt valdes till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade vidare att genomföra utdelning om 0,90 kronor per aktie, motsvarande totalt 79 513 714,80 kronor, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 24 maj 2024. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 29 maj 2024.

Årsstämman beslutade även att:

  • fastställa arvoden till styrelseledamöterna med 635 000 kronor till styrelsens ordförande och 390 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt, för utskottsarbete, 145 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 112 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 55 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 40 000 kronor till den andra ledamoten,
  • välja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor,
  • arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
  • godkänna styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår,
  • anta instruktion för valberedningen, som utöver vissa redaktionella ändringar överensstämmer med tidigare instruktion,
  • ändra åttonde stycket i bolagsordningens §4 avseende omvandlingsförbehåll,
  • bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier enligt de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag, samt
  • bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag.

Vid årsstämman informerade bolagets största aktieägare Claesson & Anderzén att dess förslag om ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter hade dragits tillbaka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.se

Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har över 13 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.