Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-03-20 16:40 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Catella AB

Extra bolagstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 20 mars 2024. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens förslag.

Beslut om erbjudande om villkorat återköp av teckningsoptioner
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om erbjudande om villkorat återköp av teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och serie 2020/2025:B. Catella AB ("Catella") har totalt 3 000 000 utestående teckningsoptioner i två olika serier, serie 2020/2024:A och serie 2020/2025:B som emitterades enligt beslut vid en extra bolagsstämma den 21 december 2020 ("LTI 2020"). Av dessa teckningsoptioner har 2 800 000 teckningsoptioner tilldelats ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner medan 200 000 teckningsoptioner innehas av ett dotterbolag till Catella. Återköpserbjudandet riktas till innehavare av teckningsoptioner som fortfarande är anställda i Catella-koncernen (sammanlagt högst 2 500 000 teckningsoptioner) och är villkorat av att minst 50 procent av återköpslikviden investeras i ett nytt incitamentsprogram i Catella. Teckningsoptionerna återköps mot ett marknadsmässigt vederlag.

Innehavare av teckningsoptioner som inte accepterar erbjudandet kan, utan påverkan av erbjudandet, utnyttja sina teckningsoptioner för teckning av aktier under teckningsperioden enligt gällande villkor för teckningsoptionerna av serie 2020/2024:A och 2020/2025:B.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet
Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett nytt incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Incitamentsprogrammet är fördelat på fem serier; serie 2024/2027, serie 2024/2028, serie 2025/2029, serie 2026/2030 och serie 2027/2031. Syftet med incitamentsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan medarbetares prestationer och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan medarbetare och aktieägare i Catella. Långsiktiga incitamentsprogram bedöms även underlätta för Catella att behålla och rekrytera nyckelpersoner.

Catella ska emittera totalt högst 4 700 000 teckningsoptioner fördelat mellan de olika optionsserierna. Incitamentsprogrammet ska riktas till VD och koncernledning samt andra nyckelpersoner inom Catella-koncernen, utifrån en på förhand bestämd fördelning, med möjlighet att förvärva teckningsoptionerna till ett bedömt marknadsvärde.

Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner fastställs individuellt för varje optionsserie och ska uppgå till motsvarande 120 procent av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för Catellas aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter att Catellas styrelse första gången riktar erbjudande om att förvärva teckningsoptioner av aktuell optionsserie till deltagarna i incitamentsprogrammet. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna tillämpas en omräkning för optionslösen till nettovärde i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna kan i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för respektive serie utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B under följande perioder:

  1. Serie 2024/2027 - tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2027 (tillika halvårsrapport), dock tidigast den 23 augusti 2027 och senast den 20 september 2027,
  2. Serie 2024/2028 - tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2028 (tillika halvårsrapport), dock tidigast den 21 augusti 2028 och senast den 18 september 2028,
  3. Serie 2025/2029 – tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2028 (tillika bokslutskommuniké), dock tidigast den 19 februari 2029 och senast den 19 mars 2029,
  4. Serie 2026/2030 – tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2029 (tillika bokslutskommuniké), dock tidigast den 18 februari 2030 och senast den 18 mars 2030, och
  5. Serie 2027/2031 - tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2030 (tillika bokslutskommuniké), dock tidigast den 17 februari 2031 och senast den 17 mars 2031.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias de Maré
Head of Group HR
+46 (0)8 463 33 81
mathias.demare@catella.se