Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-04-08 8:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) uppdaterar resultatet för Q4 2020 med förbättring av eget kapital

Catella AB (publ) har via Catella Bank (som är under avveckling) haft ett innehav av serie A preferensaktier i Visa Inc. Innehavet har konverterats till A aktier, vilka sedermera avyttrats i mars 2021.

Realisationsvinsten vid försäljningen uppgick till 87 mkr. På grund av tillkommande information som förelåg per balansdagen rörande innehavet av serie A preferensaktier i Visa Inc. har en förändrad bedömning av värdet gjorts innebärande en positiv värdejustering om 81 mkr. Justeringen redovisas i Övrigt totalresultat under Q4 2020 och påverkar det egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2020.

Justeringen är enbart hänförlig till en transaktion med VISA från 2016 och hänförlig till Catella Bank som är under avveckling.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl 08.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Abramson
Tillträdande vd
08-463 33 25
christoffer.abramson@catella.se
 
Mattias Brodin
CFO
08-463 33 10
mattias.brodin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.