Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-05-06 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Fokus på utveckling av en motståndskraftig verksamhet genom konjunkturcykeln

Vi fortsätter att konsekvent förbättra vår verksamhet för ökad flexibilitet och motståndskraft genom konjunkturcykler. Det gör vi genom att investera i nya produkter och ett bredare erbjudande för att anpassa oss till ett högre ränteläge och lägre transaktionsvolymer. Samtidigt som vi bibehåller vårt förvaltade kapital sänker vi också kostnaderna. Vårt fokus är att effektivisera och digitalisera vår verksamhet samtidigt som vi skapar nya innovativa produkter och lösningar för våra kunder.

Efter en viss ljusning under det fjärde kvartalet 2023 återgick marknaden till återigen mer avvaktande under det första kvartalet 2024. Transaktionsvolymerna i Europa sjönk med 26 procent under första kvartalet jämfört med föregående år, till den lägsta nivån sedan 2011 och det var det sjunde kvartalet i rad med årliga nedgångar. Även kapitalinflödena in i fastighetsfonder är fortsatt på historiskt låga nivåer. I ett läge där centralbanker fortsatt söker bevis för en stabiliserad och lägre inflationstakt ser vi att det sannolikt kommer dröja några kvartal innan vi ser en tydlig vändning på transaktionsmarknaden. Vi kan dock konstatera att vår pipeline för transaktioner är starkare än på länge, men de flesta affärer fortsätter att ta lång tid och andelen avslut är relativt lågt.
 
Parallellt med en avvaktande marknad och därmed lägre intäkter, ser vi över och anpassar våra kostnader. Jämfört med föregående år minskade totala intäkter med 44 mkr, men samtidigt reducerade vi kostnader med 46 mkr, viket ledde till ett något förbättrat rörelseresultat uppgående till 4 mkr (2). I denna jämförelse ingår även marknadsmässiga värdeförändringar om -8 mkr i våra fondinvesteringar.

Samtidigt som vi kontinuerligt har minskat våra kostnader har vi även genomfört investeringar. Vi har bland annat investerat i ett AI-verktyg som identifierar områden för utvecklingsprojekt där efterfrågan på hyresbostäder är stor och potentialen för stigande värden är hög. Verktyget används nu i lanseringen av vår nya produkt ”European Living Development”. Denna produktstrategi har utvecklats för att möta det stora behovet av och den växande bristen på moderna, hållbara och prisvärda hyresbostäder i Europa. Det möter samtidigt investerares högre avkastningskrav genom sitt utvecklingsfokus.
 
Generellt fortsätter dock kapitalanskaffning ta längre tid, men i takt med en stabilisering av ränteförväntningar och bättre finansierings-villkor föväntar vi oss även att investeringsmarknaden tar fart igen.
 
Oförändrat kapital under förvaltning
Förvaltat kapital inom Investment Management uppgick till 151 mdkr under kvartalet vilket är något lägre än 152 mdkr vid årsskiftet. Bakgrunden till minskningen är främst ett avslutat förvaltningsmandat i Storbritannien. Mandatet, som uppgick till nästan 6 mdkr, utgick från en aggregeringsstrategi i London och när denna uppnåddes efter sex år avslutades även mandatet som en naturlig del av strategin. 
 
Kvartalets resultat uppgick till 23 32 mkr (1831), där intäkterna var något lägre än föregående år men detta mer än kompenserades av lägre kostnader. Efter kvartalets utgång påbörjades några nya mandat vilket stöttar affärsområdets långsiktiga tillväxt.
 
Projektutveckling och avyttringar enligt plan
Under kvartalet slutfördes försäljningen av den sista logistikfastigheten inom Infrahubspartnerskapet. Inom Catella Logistics Europe färdigställdes och överläts logistikfastigheten i Barcelona och i projektet Isoparc i Frankrike valde vi att återfå investerat kapital för markförvärvet och fortsätta arbetet enbart som projektutvecklare. Principal Investments har nu investeringar uppgående till ca 1,4 mdkr fördelat på 8 projekt i Danmark, Frankrike, Storbritannnien och Tyskland.
 
Övriga utvecklingsprojekt utvecklas enligt plan och dialoger om framtida försäljningar fortskrider även de enligt plan.
 
Med en ytterligare förstärkt likviditet står vi väl rustade för att investera i nya projekt som uppfyller våra avkastningskrav och som även kan leda till nya förvaltningsmandat.

Trögare transaktionsmarknad i kvartalet
Som nämnt var transaktionsvolymerna under kvartalet fortsatt på låga nivåer. Detta återspeglades även i Corporate Finance intäkter som minskade med -14% jämfört med samma period föregående år. Även om affärsområdet har anpassat kostnaderna, medförde de exceptionellt låga transaktionsvolymerna till en något större förlust.
 
Genom att ha fokuserat verksamheten under det senaste året, står vi redo och har en bra position för att växa kostnadseffektivt i takt med att marknaden återvänder och att vår avsevärda pipeline av transaktioner realiseras.
 
Framåtblick
Med en effektiviserad organisation och lägre kostnadsbas fortsätter Catella att lansera attraktiva produkter anpassade till långsiktiga marknadsförväntningar. Med vårt stora ESG-fokus, hjälp av AI, och delad intelligens inom koncernen fortsätter vi att vässa vårt erbjudande ytterligare i väntan på en stabiliserad marknad och återgång till mer normala transaktionsnivåer. Sammantaget ger dessa satsningar oss en stark och motståndskraftig position för fortsatt lönsam och hållbar tillväxt.
 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se 
https://financialhearings.com/event/48740

Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2024-05-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.se

Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har över 13 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-06 07:00 CEST.